اتاق تاریک مجموعه ای است شامل انواع محرکهای نوری و صوتی و بویایی و همچنین تعداد زیادی نرم افزار های آموزشی جهت آموزشهای پیشرفته ذهنی .
اساس آموزش در اتاق تاریک حذف انتخابی محرکهای محیطی و افزایش تمرکز کودک به جنبه های مورد نظر آموزشی میباشدجهت اتاق تاریک نیازمند فضای طراحی شده ویژه ای است به این معنی که فضای اتاق به گونه ای است که با کاهش نور به طور کامل تاریک می شود که مزایای بسیاری را به دنبال دارد؛
۱- محدود کردن حواس کودک
۲- افزایش توجه کودک به محرک
۳- بهبود وضعیت Self Concept درک کودک
۴- مشغول کردن انواع حواس و انواع توجه به طور مجزا
۵- بهبود مهارت کاوش چشمی( Visual Scanning )
۶- بهبود حرکات چشم و افزایش میدان توجه بینایی
۷- فضای آرامش دهنده
۸- با off کردن فضای اطراف کوک باعث تمرکز وی بر تکلیف ارائه شده می شود
۷- آموزش مفاهیم شناختی اولیه به ویژه با استفاده از بازی سایه ها
۹- فراهم نمودن فضای ایده آل جهت استفاده از نرم افزارهای مخصوص
۱۰-فراهم نمودن فضایی که برای کودک هیچ بار معنایی خاصی ندارد در نتیجه وی را به ابراز رفتارهای تدافعی سوق
نمی دهد.
۱۱- بهبود مهارتهای نوشتاری کودکان
۱۲-درمان موثر کودکان بیش فعال
۱۳-آموزشهای ویژه برای کودکان اتیسم
استفاده از وسایل متفاوتی نظیر؛ کامپیوتر، چراغ های رنگی نصب شده بر دیوار، چراغ قوه، نمایشگر در ابعاد بزرگ، دیوارهای
سیاه رنگ ( حداقل دو دیوار) فیبرهای نوری و غیره فضای جذابی را برای کودک ایجاد می کند که قبلا در آن تجربه ای نداشته است
ضمنا این امکان را فراهم می کند تا کودک حتی برای چند دقیقه ای هم که شده از محیط پرهیاهوی دنیای اطرافش فاصله بگیرد بی آنکه چشمان کسی در پی نحوه عملکرد وی باشد و به سرعت در مورد او قضاوت کند یعنی همان چیزی که اغلب والدین از خود نشان می دهند. در این شیوه درمانی به مراجع اجازه داده می شود تا شرایطی را تجربه کند که هر یک از حواس و یا مهارتها وناتوانایی هایش به ترتیب( مجزا) و به تدریج مورد بررسی و در روند بهبود قرار بگیرند.
بخشی از تمرینات مورد استفاده در این فضا قابل انتقال به والدین نیز می باشند، به امید اینکه روند درمان سرعت بیشتری بگیرد