كودكان اُتيستيك

كودكان اُتيستيك اغلب از نظر حواس بدن خود داراي مشكلاتي مي باشند . ممكن است اين كودكان داراي آستانه تحريك بالا و يا پائين باشند و يا اينكه مغز آنها قادر نيست از اطلاعات بدست آمده توسط حواس پنجگانه، درك درستي از شرايط موجود بدست آورد . در اين روش درماني كه مي تواند توسط بازي درمان ، كار درمان و يا گفتار درمان انجام شود به كودك كمك مي شود تا بهتر از اطلاعات حسي بهره ببرد .مثلاً اگر كودك با حس لامسه خود مشكل دارد از كودك خواسته مي شود تا اشياء متفاوت با جنس هاي متفاوت را لمس كرده و با آنها كار كند. موسيقي درماني نيز جزئي از اين روش است كه توسط فركانس هاي متفاوت، حساسيّت كودك را در برابر برخي اصوات كم و يا زياد مي كند . دكتر «تِمپِل گراندين» كه خود يك بيمار اُتيسم بوده است، دستگاهي را طراحي كرده است كه با فشارهاي متفاوت بر دست ، حس لامسه را بهبود مي بخشد. قبل از اجراي اين روش درماني ، درمانگر حتماً بايد كودك را به دقت زير نظر گرفته و آشنائي كامل و دقيقي در رابطه با خصوصيات حسي كودك پيدا كند .

Related posts

Leave a Comment