برای کودکانی که فهم شنیداری پایینی دارند

برای کودکانی که فهم شنیداری پایینی دارند ووقتی شما دستور میدهید فقط نگاه میکنند تنها یک راهکار دارد

ابتدا از دستورات ساده استفاده کنید مانند لیوان بیار ،ازیخچال سیب بیار،شلوارتو از اتاق بیار،تلویزیزونو روشن کن،برق را روشن کن ،خاموش کن،جورابتو از کمد بیار،بشقابو ببر بزار توو اشپزخونه،ایفونو باز کن،در رو باز کن، برق دستشویی را خاموش کن،این کتابو از روی زمین بردار بزار رومیز،کنترل بده به بابا،….وغیره

همگی این دستورات مدام باید گفته شود ونیاز به یک نفر سوم است که کودک را برای انجام دادن به ان دستور هدایت کند شما دستور بده نفر سوم کودک را به سمت انجام دادن هدایت کند واگر نفرسوم نبود شما به سمت ان دستور که میگویید کودک را هدایت کنید ازپشت هل داده ودستش رابگیرید وبه سمت انجام ان دستور هدایت کنید

اول کمکی چند روز انجام دهید سپس کمک را کمرنگ کرده تا به مرحله استقلال در انجام ان دستور که شما میگویید برسد

پس اول کمکی سپس کمرنگ کردن کمک وپس ازان استقلال وانجام دادن سریع ان عمل .

 

Related posts

Leave a Comment