توصیه هایی برای یکپارچگی حس عمقی در اتیسم

توصیه هایی برای یکپارچگی حس عمقی در اتیسم

استفاده از تشک های فنری کوچک

بلند کردن اشیا سنگین

هل دادن اشیا به سمت بالا

تمرینات کششی

فرغون راندن

از میله آویزان شدن و رو به جلو رفتن

جاروبرقی کشیدن

پرتاپ کردن اشیا

انداختن پتوهای سنگین روی کودک

پیچیدن کودک داخل پتو

محکم بغل کردن کودک

پوشاندن لباس کشبافت

این فعالیت های حسی بسیار شبیه به نیازهای حسی است که فرد دارای اتیسم دارد و با استفاده از آنها می توان به وی کمک کرد تا هماهنگی بیشتری را در نظام حسی خود کسب کند.

Related posts

Leave a Comment