رژیم حسی چیست⁉️

رژیم حسی چیست⁉️

 

وقتی کاردرمانگر در پردازش حسی کودک شما نقصی تشخیص داد ، برنامه درمانی برای کمک به وی طراحی میکندکه رژیم حسی نامیده می شود.

رژیم حسی به معنای آماده کردن نوع، میزان و شدت دروندادهای حسی است که کودک نیاز داردتا به آرامش ، هوشیاری و سازماندهی سیستم عصبی برسد.

یک رژیم حسی، متناسب با هر کودک وبرای رشد خود اوست تا نیازهای حسی خاص اورا مرتفع سازدو یک فرمول برای همه نیست و بایستی برای هر کودک بطور اختصاصی اجرا گردد.

 

Related posts

Leave a Comment