چند نکته در تفسیر نقاشی کودکان:

 

خورشید: پدر خانواده، کودکانی که خورشید بزرگی میکشند، یا بسیار پر نور، رابطه گرم و عمیقی با پدر خود دارند و او را در ذهن خود قبول دارند .

پنجره در خانه:آغوش از طرف

والدین، کودکانی که پنجره های بزرگ و واضحی میکشند،آغوشی باز و توام با محبت دریافت میکنند.

دود در دودکش:روابط میان اعضا، دودکشهای پر دود و دایره ای، روابط صمیمی اعضا را نشان میدهند.

پاها در نقاشی آدمک، اعتماد به نفس و استقلال را نشان میدهند پاهای محکم و دو بعدی (به جای دو پاره خط تک بعدی) توان تکیه به خود و انجام مستقل کارها را نشان میدهد.

 

 


سایتهای  مرتبط  

 

http://Siavashataee.com

Goftardarmani.com

http://Loknatzaban.org

Vazir.org

 avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

 behtarinalborz.ir

 behtarinealborz.ir

 behtarinekaraj.ir

 behtarinkaraj.ir

 entekhabe1400.ir

address-goftardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftardarmanionline.ir

 goftareravan.ir

 google-map.ir

 googlegame.ir

 googleimage.ir

 googlemovies.ir

 googleonline.ir

 hamejaa.ir

 karaj-medu.ir

 kardarmanialborz.ir

  kardarmanikaraj.ir

 loknatclinic.ir

 loknatshekan.ir

 medu-karaj.ir

 neurofeedbackalborz.ir

 otalborz.ir

 otkaraj.ir

 pff-rhs.ir

 pouyeshclinic.ir

 siavash-ataee.ir

 siavashataee.download

  siavashataee.info

 siavashataee.ir

 siavashataee.mobi

 slpkaraj.ir

 slpnews.ir

 slponline.ir

 speech-therapy.ir

 vesalcenter.ir

autismonline.ir