چند نكته در تفسير نقاشي كودكان:

چند نكته در تفسير نقاشي كودكان:

 

خورشيد: پدر خانواده، كودكاني كه خورشيد بزرگي ميكشند، يا بسيار پر نور، رابطه گرم و عميقي با پدر خود دارند و او را در ذهن خود قبول دارند .

پنجره در خانه:آغوش از طرف

والدين، كودكاني كه پنجره هاي بزرگ و واضحي ميكشند،آغوشي باز و توام با محبت دريافت ميكنند.

دود در دودكش:روابط ميان اعضا، دودكشهاي پر دود و دايره اي، روابط صميمي اعضا را نشان ميدهند.

پاها در نقاشي آدمك، اعتماد به نفس و استقلال را نشان ميدهند پاهاي محكم و دو بعدي (به جاي دو پاره خط تك بعدي) توان تكيه به خود و انجام مستقل كارها را نشان ميدهد.

 

 


سایتهای  مرتبط  

 

http://Siavashataee.com

Goftardarmani.com

http://Loknatzaban.org

Vazir.org

 avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

 behtarinalborz.ir

 behtarinealborz.ir

 behtarinekaraj.ir

 behtarinkaraj.ir

 entekhabe1400.ir

address-goftardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftardarmanionline.ir

 goftareravan.ir

 google-map.ir

 googlegame.ir

 googleimage.ir

 googlemovies.ir

 googleonline.ir

 hamejaa.ir

 karaj-medu.ir

 kardarmanialborz.ir

  kardarmanikaraj.ir

 loknatclinic.ir

 loknatshekan.ir

 medu-karaj.ir

 neurofeedbackalborz.ir

 otalborz.ir

 otkaraj.ir

 pff-rhs.ir

 pouyeshclinic.ir

 siavash-ataee.ir

 siavashataee.download

  siavashataee.info

 siavashataee.ir

 siavashataee.mobi

 slpkaraj.ir

 slpnews.ir

 slponline.ir

 speech-therapy.ir

 vesalcenter.ir

autismonline.ir

 

 

Related posts

Leave a Comment