بررسی مهارت صرفی و نحوی در کودکان کاشت حلزون شده و کودکان شنوای طبیعی 4 تا 6 ساله|گفتار توان گستر عظیمیه

بررسی مهارت صرفی و نحوی در کودکان کاشت حلزون شده و کودکان شنوای طبیعی 4 تا 6 ساله|گفتار توان گستر عظیمیه

 

زمینه: از آنجایی که کودکان کاشت حلزون شده) CI (، بخشی از دوره حیاتی زبان آموزی را قبل از عمل کاشت

از دست دادهاند، طبیعتا اکتساب زبان در این کودکان در همه سطوح زبانی اعم از سطوح ساده تا پیچیده دچار

آسیب میشود مطالعات زیادی به بررسی مهارتهای زبانی کودکان CI پرداختهاند که از بین این مطالعات، تعداد

اندکی به بررسی مهارتهای زبانی غیرواژگانی )از جمله مهارتهای روایتی، صرف و نحو( پرداختهاند بنابراین با

توجه به نقش مهم صرف و نحو در رشد گفتار و زبان و کمبود مطالعات انجام شده در این حوزه در ایران، محققان

در نظر دارند با استفاده از آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی ) PEGT ( مهارتهای صرفی و نحوی کودکان

CI را مورد بررسی قرار دهند

روش مطالعه : پژوهش حاضر یک مطالعه مورد- شاهدی از نوع مقطعی می باشد جمعیت مورد مطالعه این

تحقیق شامل 91 کودک CI 6 سال و تک زبانه )فارسی زبان( میباشند – و 91 کودک طبیعی در محدوده سنی 0

کودکان CI به روش نمونه گیری در دسترس از مرکز توانبخشی شنوا گستر، نغمه و پروانه ها مشهد و کودکان

طبیعی نیز از مهدکودکهای شهر مشهد انتخاب شدند پس از انتخاب آزمودنیها، آزمون PEGT بر روی هر

کودک اجرا شد جهت مقایسه میانگین نمرات کل آزمون و تمام ساختهای دستوری مورد بررسی در دو گروه از

آزمون من ویتنی استفاده گردید

یافتهها : نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات کل آزمون در دو گروه مورد مطالعه

نشان داد همچنین، در تمام ساختهای دستوری مورد بررسی بجز ساخت مربوط به جمله شرطی، کسره اضافه و

ضمیر اشاره بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت ) p <) 4141

نتیجهگیری: میتوان نتیجه گرفت که مهارت های صرفی نحوی کودکان کاشت حلزون نسبت به کودکان طبیعی

ضعیفتر می باشد و همچنین سرعت رشد این مهارتها در کودکان CI کندتر از کودکان طبیعی میباشد

کلمات کلیدی : کم شنوایی،کاشت حلزون، آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی ، صرف و نحو

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment