بررسی تغییر دیرش انتقال فورمنت در افراد دارای دیزآتری آتاکسیک-اسپاستیک|گفتار توان گستر میدان اسبی

بررسی تغییر دیرش انتقال فورمنت در افراد دارای دیزآتری آتاکسیک-اسپاستیک|گفتار توان گستر میدان اسبی

 

مقدمه:دیزآرتری آتاکسیک-اسپاستیک گروهی از اختلالات حرکتی گفتار است که چندین سیستم حرکتی از جمله نورون محرکه

فوقانی و مخچه را در گیر میکند این نوع دیزآرتری به دلیل عدم هماهنگی در قدرت،صحت،سرعت و دامنه حرکات زبان بر مهارت-

های تولیدی گفتار تاثیر میگذاردالگوهای اکوستیکی در این نوع اختلال نقایصی را در زمینه هماهنگی حرکتی ظریف نشان میدهد

مطالعهی حاضر با هدف بررسی تغییر دیرش انتقال فورمنت واکه در افراد دارای دیزآرتری آتاکسیک-اسپاستیک انجام شده است

روش بررسی:این مطالعه یک مطالعه تحلیلی-مقطعی میباشد در این مطالعه 2بیمار MS که دارای دیزآرتری آتاکسیک-اسپاستیک

بودند و 2فرد طبیعی در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفتند تشخیص نوع دیزآرتری براساس پروتوکل دافی توسط 9آسیبشناس

گفتاروزبان با 34 سال سابقهی بالینی در حوزهی اختلالات حرکتی گفتارانجام شدپس از قرارگیری آزمودنیها در محیطی اکوستیک و

فاقد نویز سیگنال اکوستیکی مربوط به کلمات انسدادی بیواک 0 p 0،0 t 0،0 k 0،با 0واکه 0 a 0،0 u 0،0 i 0در بافت æ0،0 cvc بعد از 3بار تکرار

توسط هر آزمودنی با استفاده از میکروفون Sure-beta10 ساخت آمریکا جمع آوری و ضبط گردید و سپس با استفاده از نرم افزار

praat نسخهی 614136 اسپکتوگرام هر کلمه به منظور تعیین دیرش انتقال فورمنت مورد بررسی قرار گرفت برای تحلیل آماری دادهها

از آزمون تی دونمونهای مستقل و من ویتنی استفاده شد

یافتهها:طبق یافتههای این پژوهش افراد دارای دیزآرتری آتاکسیک-اسپاستیک نسبت به افراد طبیعی انتقال فورمنت طولانیتری

داشتند هرچندیافتهها از نظر آماری معنادار نبوده است) p-value˃) 4041

نتیجهگیری:طولانیتر بودن دیرش انتقال فورمنت در مبتلایان به دیزآرتری آتاکسیک-اسپاستیک نشان داد که این افراد در زمانبندی

حرکات برای تولید واج هدف نقایصی را نشان میدهند هرچند این تفاوت اندک باشد بنابراین این نقص در تغییر دیرش انتقال فورمنت

نشان میدهدکه آسیبشناسانگفتاروزبان در تحلیلهای اکوستیکی باید توجه ویژهای به دیرش انتقال فورمنت داشته باشند

کلمات کلیدی:دیزآرتری،آتاکسیک،اسپاستیک،اکوستیک

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment