بررسی اثر افزودن اشعه مادون قرمز بر درمان دستی در درمان ویژگی های آکوستیکی و راحتی آواسازی بیماران مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر فردیس

بررسی اثر افزودن اشعه مادون قرمز بر درمان دستی در درمان ویژگی های آکوستیکی و راحتی آواسازی بیماران مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر فردیس

 

مقدمه: نوردرمانی یکی از درمان های جدید است که به تازگی در حیطه ی آسیب شناسی گفتار و زبان مورد استفاده قرار گرفته است این درمان

باعث کاهش درد و اسپاسم در عضلات می گردد درمان دستی نیز یکی از تکنیک های درمانی است که به صورت رایج در درمان بیماران مبتلا به

بدآوایی ناشی از تنش عضلانی مورد استفاده قرار می گیرد در این مطالعه اثرات افزودن اشعه مادون قرمز بر درمان دستی در این بیماران مورد

بررسی قرار گرفته است

روش اجرا: در این مطالعه، 99 بیمار مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی، بعد از قرارگیری تصادفی در دو گروه درمانی )گروه درمان دستی و

گروه درمان دستی و اشعه مادون قرمز( هشت جلسه ی درمانی را دریافت نمودند از بیماران خواسته می شد تا بر روی تخت دراز بکشند و دو

دستگاه NEW Dual Infrared and Red Light Therapy Speeds Healing 394 leds بر روی سطح ونترال گردن مراجعین قرار داده

شد و از بیماران خواسته شد تا با چشم بند چشمان خود را بپوشاند دستگاه تنها برای مراجعین گروه درمان دستی و اشعه مادون قرمز روشن می شد و

مراجعین به مدت 94 دقیقه اشعه دریافت می نمودند بعد از دریافت اشعه، مراجعین درمان دستی را دریافت کردند از بیماران ارزیابی های آکوستیکی

در چهار نقطه ی زمانی )جلسه ی اول قبل و بعد از مداخله، جلسه ی هشتم و دو هفته بعد از آن و تکمیل مقیاس آنالوگ بینایی صد میلی متری توسط

بیماران در سه نقطه ی زمانی قبل از مداخله، جلسه هشتم و دوره ی پیگیری اجرا شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه ی 99 و از

آزمون GEE استفاده شد

نتایج: میانگین نمرات فرکانس پایه، جیتر و نسبت هارمونیک به نویز و میانه ی نمرات مقیاس آنالوگ بینایی صد میلی متری در جلسه ی اول قبل از

مداخله بین دو گروه درمانی تفاوت معناداری نداشتند کاهش میانگین فرکانس پایه و جیتر و افزایش نسبت هارمونیک به نویز و کاهش سطح

راحتی عضلات گردن و سطح راحتی صحبت کردن در گروه درمان دستی و اشعه مادون قرمز نسبت به گروه درمان دستی مقادیر معناداری را به

دست آورد ) P<) 40443

بحث: گرمای ایجاد شده توسط اشعه ی مادون قرمز باعث انبساط عروق در ناحیه ی گردن، افزایش تعریق و دفع سموم حاصل از تنش عضلانی از

طریق تعریق می گردد این گرما، همچنین باعث کاهش درد و اسپاسم عضلانی و راحتی عضلات گردنی می گردد با توجه به این نتایج، نوردرمانی

با توجه به عدم تهاجمی بودن و عوارض جانبی و اثر مثبت روی کاهش درد می تواند پیش درمان مناسبی برای درمان بیمارن مبتلا به دیسفونی ناشی

از تنش عضلانی در نظر گرفته شود

کلمات کلیدی: نوردرمانی کم توان- اشعه مادون قرمز- درمان دستی- ویژگی های آکوستیکی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment