عملکرد حلق و حنجره|مجهزترین توانبخشی وهرجرد (ورگرد)

عملکرد حلق و حنجره|مجهزترین توانبخشی وهرجرد (ورگرد)

 

مجرای هوایی-گوارشی فوقانی در انسان  دو عملکرد تنفس و بلع را درحال رقابت با هم انجام می دهد وعلاوه بر آن  وظیفه تنفس را نیز بر عهده دارد.خوردن و نفس کشیدن به طور همزمان قابل انجام نیستند . عمل بلع مستلزم روی هم خوابیدن کامل حلق است در حالی که نفس کشیدن به حمایت فعالانه ای برای بازنگه داشتن حلق نیاز دارد.در طول عمل بلع لازم است راه هوایی حفاظت شود و مواد خورده شده باید در جهت مسیر صحیح هدایت شوند. آسپیراسیون غذا یا جسم خارجی می تواند پیامد های نا گواری همچون آسفیکسی یا عفونت ریه درپی داشته باشد.این وضعیت پیچیده و بالقوه خطرناک  از جنین شناسی حاصل می شودوانعکاسی از روند تکامل است.

مجرای تنفسی تحتانی به عنوان انشعابی از مجرای گوارشی ایجاد شده است و در ابتدا در ماهی های ریه دار به صورت یک اسفنکترعضلانی ساده برای حفاظت از ریه ها دربرابر آب ظاهر شده است .درطول دوره تکامل جنینی  روده پیشین  منشا مشترک حنجره و تراشه است.بینی مدخل اصلی برای تنفس و دهان محل ورود مواد غذایی هستند و هردوی آنها به سمت یک حفره مشترک یعنی فارنکس باز می شوند.فارنکس در شیرخواران وتمام پستانداران غیر از انسان به لحاظ عملکردی به مسیرهای جداگانه ای  برای خوردن و نفس کشیدن تقسیم بندی شده است.اپی گلوت به یوولا متصل می شود تایک مجرای تنفسی از بینی تا حنجره تشکیل و دو مسیر جانبی از دهان تا مری و سینوس های پیریفورم ایجاد شود. در طول دوره تکاملی پس از تولد در انسان بزرگ شدن سر که با فلکسیون قاعده جمجمه همراه می شود حنجره را در جهت رو به پایین جابه جا میکند.این جابه جایی موجب طویل شدن فارنکس وکش آمدن یوولا و اپی گلوت می شود در نتیجه آن دو بیش از این در تماس باهم نخواهند بود و در نهایت حفره مشترک فارنکس برای تنفس وبلع به وجود می اید.نزول حنجره در حدود از سن18تا24ماهگی آغاز می شود.این حفره مشترک عملکردهایی را در هم ادغام می کند که برای زنده ماندن حیاتی هستند ودر عین حال دو پیامد مثبت نیز به وجود می آید.توان صوتی به دلیل رزونانس افزایش یافته بیشتر است  وتنوع گفتاری توسعه می یابد.

عملکرد طبیعی حنجره و فارنکس مستلزم زمان بندی و هماهنگی دقیق بین عملکرد های در حالت رقابت است.درمان بیماری ها و اختلالات این ناحیه ممکن است بربیش از یک سیستم اثر بگذارد. درک عملکرد مجرای هوایی – گوارشی فوقانی به عنوان یک واح و نه تنها مجموعه ای از فعالیت های  ارگان های  سازنده آن برای اتولارنگولوژیست ها الزامی است.

 بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 1 شهرداری البرز  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 2 شهرداری البرز  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 3 شهرداری البرز   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 4 شهرداری البرز   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  مطقه 5 شهرداری البرز   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 6 شهرداری البرز   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 7 شهرداری البرز  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 8 شهرداری البرز  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 9 شهرداری البرز  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 10 شهرداری البرز  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 11 شهرداری البرز   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 12 شهرداری البرز   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 1 شهرداری  کرج  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 2 شهرداری  کرج  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 3 شهرداری  کرج   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 4 شهرداری  کرج   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  مطقه 5 شهرداری  کرج   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 6 شهرداری  کرج   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 7 شهرداری  کرج  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 8 شهرداری  کرج  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 9 شهرداری  کرج  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 10 شهرداری  کرج  ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  منطقه 11 شهرداری  کرج   ,  بهترین کلینیک درمان قطعی

 

Related posts

Leave a Comment