عملکرد حنجره هنگام تنفس/ محافظت |مجهزترین توانبخشی حیدرآباد

عملکرد حنجره هنگام تنفس/ محافظت |مجهزترین توانبخشی حیدرآباد

 

اصلی ترین و ابتدایی ترین عملکرد حنجره محافظت از راه هایی تحتانی است.طی تکامل حنجره در ابتدا به صورت یک اسفنکتر برای جلوگیری از ورود آب به راه هوایی ماهی ریه دار ظاهر شد.در ادامه عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست  بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می رود:درباره عملکرد راه هوایی و میزان پاکی وخلوص هوای استنشاق شده اطلاعاتی ارائه می دهدو در بازوی آوران بسیاری از رفلکس ها نقش دارد.

محافظت

تحریک مکانیکی حنجره موجب بسته شدن ناگهانی آن و قطع تنفس می شود.همچنین ممکن است در پاسخ به گروهی از عوامل شیمیایی نظیر آمونیاک فنیل دی گوانید و دود سیگار آپنه رخ دهد.این پاسخ ها آزمایشگاهی از طریق تحریک الکتریکی  عصب لارنژیال فوقانی نیز ایجاد کرد و احتمالا یک اشباع بیش از حد از مسیرهایی را به نمایش گذاشت که عملکرد مفیدی رادر سطوح پایین تر ورودی انجام می دهد.حنجره در یک موقعیت محافظت شده از بدن قرار گرفته است وبه ندرت در معرض تحریک مستقیم قرار دارد.بنابراین لارنگواسپاسم  وآپنه از وقایعی که روزمره رخ می دهند به شمار نمی روند.رفلکس های شدید لارنژیال اغلب در اتاق عمل دربیمارانی که حنجره آنها در معرض تحریک مستقیم بر اثر انتوباسیون اندوسکوپی یا اکستوباسیون قراردارد دیده می شود.این رفلکس ها عمدتا در بیمارانی که تحت بیهوشی سبک دارند ودر آن هایی که به خوبی اکسیژنه می شوند اتفاق می افتد. لارنگوسپاسم پاروکسیمال راجعه گاهی نیز در طبابت دیده می شود.در برخی بیماران این وضعیت بر اثر ریفلاکس گاستروازوفاژیال دیده می شودوبه درمان با داروهایمهار کننده اسید پاسخ می دهد.در سایر بیماران به نظر می رسد پاتوفیزیولوژی بیماری ویک رفلکس افزایش حساسیتی که موجب مسدود شدن حنجره می شود باشد زیرا بیماران از وجود برخی وقایع آغاز کننده نظیر خوردن یا استنشاق بخار یا عطریات خبر میدهند.واقعه عمدتا طی دوره ابتلا به یک عفونت تنفسی فوقانی رخ می دهد اما میتواند بعد از تروماتیزه شدن عصب ریکارنت لارنژیال حین جراحی نیز رخ دهد.اغلب اوقات این وضعیت به طور خود به خودی طی چند ماه برطرف می شود اما ممکن به عنوان یک عارضه دائمی و ناتوان کننده باقی بماند.رفلکس بسته شدن حنجره در افراد و به ویژه در شیر خواران به ویژه حساس است و با محرکی به ضعیفی آب برانگیخته می شود. در اوایل شیر خوارگی قدرت این رفلکس افزایش می یابد:سپس در دوره ای مشابه دوره زمانی وقوع سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار کاهش می یابد:مسئله ای که نشان می دهد شاید این رفلکس در ایجاد سندرم یاد شده نقش داشته باشد.

Related posts

Leave a Comment