فهرست وظایف

گفتار توانگستر ، افزایش توجه و تمرکز   To view this video please enabl...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین آموزش ها

پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت اول
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
مقایسه سرعت پردازش صداهای گفتاری در کودکان و بز...
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
واژه نامه کلاترینگ
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
بارداری
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر