پیشگیری

برای غلبه بر لکنت ، چطور می‌توانیم به فرزندمان کمک کنیم؟ لکنت یک اختلال گفتاری است که می‌تواند صحبت کردن را برای فرزن...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین آموزش ها

مقایسه سرعت پردازش صداهای گفتاری در کودکان و بز...
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
استفاده از دستگاه Eye Tracking برای افزایش توجه...
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
تاخیر گفتاری در کودکان
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
مرکز توانبخشی گفتار توان گستر
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
مقصد شما برای بهبود تلفظ”
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر